TPMSO > 歷史資料 > 歷屆試題

歷屆試題

試題科目 試題年份 中文試題 英文試題 中文解答 英文解答
數奧 2015 1,089K 1,061K
數奧 2014 193K 243K
數奧 2013 318K 310K
數奧 2012 316K 212K
數奧 2011 278K 170K
數奧 2010 382K 256K
數奧 2009 329K 230K
數奧 2008 349K 141K
數奧 2007 154K 75K
數奧 2006 135K 95K