TPMSO > 歷史資料 > 歷屆試題

歷屆試題

試題科目 試題年份 中文試題 英文試題 中文解答 英文解答
資奧 2014 2,549K 1,794K 694K
資奧 2013 1,670K 7,077K
資奧 2012 1,418K 1,069K
資奧 2011 2,457K 1,201K
資奧 2010 6,271K 4,206K
資奧 2009 2,106K 528K 324K
資奧 2008 1,046K 632K
資奧 2007 918K 550K
資奧 2006 921K 447K 134K
資奧 2005 1,879K 339K